StatutROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę  Stowarzyszenie NBIA Polska, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia badań, metod terapeutycznych w chorobach neurodegradacyjnych NBIA.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska . 
5. Dla realizacji celów statutowych  Stowarzyszenie może działać na terenie innych  państw z  poszanowaniem tamtejszego prawa. 
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 roku. Prawo o  Stowarzyszeniach ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 210 , z 2018 r. poz. 723 )  oraz   niniejszego statutu.      
7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnych celach. 
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, a  do  prowadzenia swych spraw  Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.  
9. Stowarzyszenie jest organizacją charytatywną, nie dąży do celów finansowych jako podstawowego efektu swej działalności.  
10. Żadna osoba nie może korzystać ze środków Stowarzyszenia  na cele niezwiązane  z działalnością  Stowarzyszenia.
11. Osoby zajmujące stanowiska w zakresie Stowarzyszenia wykonują je dobrowolnie, zgodnie z przepisami prawa cywilnego oraz statutem i uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.        

ROZDZIAŁ II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA     

12. Celem Stowarzyszenia jest materialna i niematerialna pomoc we wspieraniu metod terapeutycznych oraz promocja badań i leczenia NBIA.  
13. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez : 
a) ukierunkowane zbieranie funduszy w celu wsparcia projektów badawczych oraz rozwoju metod terapeutycznych NBIA,
b) rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat dostępnych badań i metod terapeutycznych NBIA na terenie kraju, Unii Europejskiej oraz innych krajów niezrzeszonych w Unii Europejskiej,
c) tworzenie bazy wiedzy specjalistycznej, organizacja spotkań naukowców i lekarzy pracujących na rzecz NBIA,   
d) tworzenie bazy lekarzy i pacjentów, zrzeszonych i niezrzeszonych w Stowarzyszeniu NBIA Polska w celu ułatwienia kontaktów, udostępnienie tych kontaktów do realizacji projektów badawczych i terapeutycznych,       
e) prowadzenie strony internetowej z publikowanymi osiągnięciami z dziedziny  nauki, badań klinicznych i leczenia NBIA, 
f) udział w zbiórkach, darowiznach, grantach i innych wydarzeniach na rzecz  wsparcia badań oraz metod terapii NBIA,
g) poszukiwanie sponsorów wśród jednostek przemysłowych, firm i instytucji pozarządowych w celu pozyskania środków na działalność  Stowarzyszenia,
h) współpraca z jednostkami samorządowymi i administracji centralnej w celu uzyskania wsparcia finansowego działalności Stowarzyszenia,
i) pomoc w organizacji zespołów naukowych, klinicznych do realizacji grantów badawczych, współpraca i wsparcie działań zespołów krajowych  i międzynarodowych podczas aplikacji o granty badawcze i naukowe,
j) współpraca z innymi organizacjami non-profit.             

ROZDZIAŁ  III 
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI  

14. Członkami  Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być  jedynie członkiem wspierającym  Stowarzyszenie.  
15. Stowarzyszenie posiada członków : 
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
16. Członkiem zwyczajnym  Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
17. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.   
18. Członkiem wspierającym  Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca  pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.  
19. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
20. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny  wkład w działalność i rozwój  Stowarzyszenia lub działalność naukową, terapeutyczną  w zakresie chorób NBIA.     
21. Członkowie honorowi, na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia, przyjmowani są  przez Walne Zgromadzenie. Wniosek o honorowe członkostwo przegłosowywany jest zwykłą większością głosów.
22. Członkowie zwyczajni mają prawo:   
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz  Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności  Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Zarządu poprzez stosowne uchwały oraz uruchomione programy wsparcia  określone przez Zarząd,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
23. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:   
a) brania udziału w działalności  Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz  Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
24. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,  mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach  Stowarzyszenia.  
25. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,  przestrzegania statutu oraz uchwał władz  Stowarzyszenia.  
26. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
27. Utrata członkostwa następuje na skutek:    
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:  
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,   
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,     
- z powodu nie płacenia składek za okres 6 miesięcy,
- na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,   
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
28. Od uchwały zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest  ostateczna.                  

ROZDZIAŁ  IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA    

29. Władzami Stowarzyszenia są : 
a) Walne Zgromadzenie  Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
30. Kadencja władz:     
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich  wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
b) Członkowie wybrani do władz  Stowarzyszenia mogą te funkcje pełnić nie  dłużej niż  przez trzy  kadencje.  Po głosowaniu Walnego Zgromadzenia Członków z większością  2/3 ( w sytuacjach wyjątkowych ) można kadencyjność przedłużyć na kolejne trzy lata.
31. Uchwały wszystkich władz  Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  w pierwszym wyznaczonym terminie. W drugim terminie zwykłą  większością bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do  głosowania chyba , że dalsze postanowienia statutu  stanowią inaczej. 
32. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą  Stowarzyszenia. W  walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział : 
a) z głosem stanowiącym  - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
33. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
34. Walne  Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do  roku  przez Zarząd Stowarzyszenia. 
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości  wszystkich członków na stronie internetowej co najmniej na  30 dni przed terminem zebrania.   
35. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane  przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej  lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
36. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej  50 % ogólnej liczby członków.  Głosowanie jest jawne.
37. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą :    
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,   
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi  absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych  świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,   
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 
38. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  z  uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
39. Zarząd składa się z 3 do 7 członków w tym prezesa, zastępcy prezesa oraz członków.  W przypadku większej liczby niż trzech członków zarządu wybierany jest drugi wiceprezes. Prezesa, wiceprezesów i pozostałe osoby funkcyjne Zarząd wybiera spośród swoich członków. 
40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenie zarządu zwołuje prezes. 
41. Do kompetencji Zarządu należą: 
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowaniem uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku  Stowarzyszenia,
f) reprezentowaniu Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
42. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością  Stowarzyszenia. 
43. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 osób w tym przewodniczącego,  zastępcy oraz sekretarza.     
44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:   
a) kontrolowanie działalności Zarządu,   
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,    
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,   
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,    
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.  
45. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.                                

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK  I  FUNDUSZE 

46. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,    
b) darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,
c) dotacji państwowych, funduszy europejskich i organizacji o podobnych celach.
47. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.  
48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
49. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
50. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa i dwóch członków Zarządu działających łącznie.   

ROZDZIAŁ  VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

51. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu  Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  
52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
53. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Szukaj