Harmonogram

Zrealizowane działania : 

VIII 2020 
Sfinansowanie grantu na rzecz Helmholtz Zentrum München German Research Center for Environmental Health ukierunkowanego na opracowanie założeń i warunków brzegowych dla terapii enznymatycznej  

I 2021 
Podjęcie współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na prowadzenie pacjentów w zakresie terapii eksperymentalnej – pacjenci od 12-go roku życia  

I 2021 
Podjęcie współpracy z  Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie  na prowadzenie pacjentów w zakresie terapii eksperymentalnej – pacjenci do 12-go roku życia  

XI 2021 
Podpisanie umowy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Biologii Mitochondriów i Metabolizmu PAN na przeprowadzenie hodowli komórek skórnych i badania wstępne metabolizmu 

XI 2021 
Podpisanie umowy z Uniwersytetem Gdańskim  w kierunku dobrania pochodnych genisteiny. Projekt ukierunkowany na „Wpływ eksperymentalnej terapii z użyciem modulatorów autofagii, na procesy zapalne w układzie obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym podstawowych odmian NBIA”    

XI 2021 
Złożenie wniosku w zakresie badań nad procesami NBIA przez zespół Instytutu Nenckiego PAN i IPiN w Warszawie. Wniosek grantowy do MEiN w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa pod kierunkiem prof. M. Więckowskiego i dr hab. n. med. M. Skowrońskiej  

I 2022 
Pozytywna rekomendacja Komisji Medycznych oraz akceptacja Komisji Bioetycznych dla zespołów naukowo-klinicznych w IPiN Warszawa i USzD Lublin dla badań NBIA, pobrania biopsji i materiału biologicznego od pacjentów w celach poznania mechanizmów chorobowych oraz wprowadzania nowych substancji do procesów terapeutycznych (w ramach współpracy z ww. Instytutami Badawczymi UG oraz Instytutu Nenckiego PAN)  

IV 2022 
Otrzymanie finansowania w ramach grantu MEiN "Nauka dla Społeczeństwa" dla badań nad ¿NBIA w ramach współpracy Instytutu Nenckiego wraz z IPiN Warszawa na badania mechanizmów lipidowych. 
Kierownikiem projektu jest prof. M. Więckowski (Instytut Nenckiego), w zakresie badań wykonywanych poprzez IPIN Warszawa program prowadzi dr hab. n.med. M. Skowrońska. Równolegle do prowadzonych badań tworzony jest bank komórek i materiału biologicznego NBIA do celów klinicznych, naukowych i współpracy z innymi ośrodkami na świecie

V-IX 2022
Pobranie biopsji skórnych pacjentów.
Hodowla i modyfikacja komórek skórnych do badań metabolizmu komórek neuronowych, mielinowych, etc.    

I 2023 
Dobór substancji na bazie genisteiny i ustalenie dawkowania   

Rok 2023, 2024 Badanie mielinizacji (tj. procesów tworzących niezbędną otoczkę komórek neuronowych); analiza parametrów bioenergetycznych komórek skórnych (fibroblastów); wyznaczenie statusu stresu oksydacyjnego odpowiadającego za nieprawidłowe procesy metabolizmu 

Planowane : 

Rozpoczęcie terapii eksperymentalnej – dobranie leków i aplikacja chorym        Szukaj